Auxiliary Aids and Interpreter Services

If English is not your first language, we can help. Call 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711). We can give you, free of charge, the information in this material in your language orally or in writing or access to interpreter services. We also can help answer your questions in your language. For help choosing a primary care provider (PCP) and enrolling in a health plan, call 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 or RelayNC.com).

Español (Spanish)

Ayudas auxiliares y servicios de interpretación

Puede solicitar ayudas y servicios auxiliares gratuitos, incluido este material y otra información del plan en letra grande. Llame al 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

Si el inglés no es su lengua nativa, podemos ayudarle. Llame al 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711). Podemos ofrecerle, de forma gratuita, la información de este material en su idioma de forma oral o escrita, acceso a servicios de interpretación y podemos ayudarle a responder a sus preguntas en su idioma. Para obtener ayuda para elegir un proveedor de atención primaria e inscribirse en un plan de salud, llame al 1-833-870-5500 (TTY/TDD 711 o RelayNC.com).

繁體中文 (Chinese – simplified)

辅助工具和翻译服务

您可以申请免费的辅助工具和服务,包括本资料和其他计划信息的大字版。请致电 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

如果英语不是您的首选语言,我们能提供帮助。请致电 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711)。我们可以通过口头或书面形式,用您使用的语言免费为您提供本资料中的信息,为您提供翻译服务,并且用您使用的语言帮助回答您的问题。需要帮助来选择一个初级保健提供者以及参加健康计划,请致电 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 RelayNC.com)。

Tiếng Việt (Vietnamese)

Dịch Vụ Phiên Dịch và Hỗ Trợ Bổ Sung

Quý vị có thể yêu cầu các dịch vụ và hỗ trợ bổ sung miễn phí, bao gồm tài liệu này và thông tin kế hoạch khác dưới dạng bản in chữ lớn. Gọi đến 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

Nếu Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị, chúng tôi có thể giúp quý vị. Gọi đến 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711). Chúng tôi có thể cung cấp miễn phí cho quý vị thông tin trong tài liệu này bằng ngôn ngữ của quý vị dưới dạng lời nói hoặc văn bản, quyền tiếp cận các dịch vụ phiên dịch, và có thể giúp trả lời các câu hỏi của quý vị bằng chính ngôn ngữ của quý vị. Để được trợ giúp chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính và ghi danh vào một chương trình sức khỏe, hãy gọi đến 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 hoặc RelayNC.com).

한국어 (Korean)

보조 자료 및 통역사 서비스

귀하는 무료 보조 자료 및 서비스를 요청할 수 있으며, 여기에는 큰 활자체의 자료 및 기타 플랜 정보가 포함되어 있습니다. 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711) 번으로 전화주시기 바랍니다.

영어가 모국어가 아닌 경우 저희가 도와드리겠습니다. 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711) 번으로 전화주시기 바랍니다. 저희는 귀하께 구두로 또는 서면으로 귀하의 언어로 된 자료의 정보를, 그리고 통역 서비스의 사용을 무료 제공해 드리며 귀하의 언어로 질문에 대한 답변을 제공해 드리겠습니다. 일차 진료 제공자를 선택하고 건강 플랜에 가입하는 데에 도움이 필요하신 경우 1-833-870-5500번(TTY/TDD: 711 또는 RelayNC.com)으로 전화주시기 바랍니다.

Français (French)

Aides auxiliaires et services d’interprétation

Vous pouvez demander des aides et des services auxiliaires gratuits, y compris ce document et d’autres informations sur le plan en gros caractères. Composez le 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

Si votre langue maternelle n’est pas l’anglais, nous pouvons vous aider. Composez le 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711). Nous pouvons vous fournir gratuitement les informations contenues dans ce document dans votre langue, oralement ou par écrit, vous donner accès aux services d’un interprète et répondre à vos questions dans votre langue. Pour obtenir de l’aide dans le choix d’un prestataire de soins primaires et dans l’inscription à un plan de santé, composez le 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 ou RelayNC.com).

Hmoob (Hmong)

Cov Khoom Pab Cuam thiab Kev Pab Cuam Txhais Lus

Koj tuaj yeem thov tau cov khoom pab cuam thiab cov kev pab cuam, suav nrog rau tej ntaub ntawv no thiab lwm lub phiaj xwm tej ntaub ntawv kom muab luam ua tus ntawv loj. Hu rau 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

Yog tias Lus Askiv tsis yog koj thawj hom lus hais, peb tuaj yeem pab tau. Hu rau 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711). Peb tuaj yeem muab tau rau koj yam tsis sau nqi txog ntawm tej ntaub ntawv muab txhais ua koj hom lus hais ntawm ncauj los sis sau ua ntawv, mus siv tau cov kev pab cuam txhais lus, thiab tuaj yeem pab teb koj cov lus nug hais ua koj hom lus. Rau kev pab xaiv tus kws pab kho mob xub thawj thiab kev tso npe nyob rau hauv lub phiaj xwm kho mob, hu rau 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 los sis RelayNC.com).

العربية (Arabic – UAE)

يمكنك طلب الخدمات والمساعدات الإضافية المجانية بما في ذلك، هذا المستند ومعلومات أخرى حول الخطة بأحرف كبيرة. اتصل على الرق

 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

إذا كانت اللغة الإنجليزية ليست لغتك الأولى، فيمكننا المساعدة. اتصل على الرقم
1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).
يمكننا أن نقدم لك المعلومات الواردة في هذا المستند بلغتك شفهيًا أو كتابيًا والوصول إلى خدمات الترجمة مجانًا ويمكننا مساعدتك في الحصول على إجابات لأسئلتك بلغتك. للمساعدة في اختيار موفر الرعاية الأولي والتسجيل في الخطة الصحية، اتصل على الرقم 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 أو RelayNC.com).

Русский (Russian)

Вспомогательные средства и языковая поддержка

Вы можете запросить бесплатные вспомогательные средства и услуги, включая этот справочный материал и другую информацию о плане, напечатанную крупным шрифтом. Позвоните по номеру 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

Если английский не является Вашим родным языком, мы можем Вам помочь. Позвоните по номеру 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711). Мы бесплатно предоставим Вам более подробную информацию этого справочного материала в устной или письменной форме, а также доступ к языковой поддержке и ответим на все вопросы на Вашем родном языке. Если Вам нужна помощь в выборе поставщика первичных медицинских услуг и регистрации в плане медицинского обслуживания, позвоните по номеру 1-833-870-5500 (TTY / TDD: 711 или посетите сайт RelayNC.com).

Tagalog (Tagalog)

Mga Auxiliary Aid at Serbisyo ng Interpreter

Maaari kang humiling ng libreng mga auxiliary aid at serbisyo, kabilang ang materyal na ito at iba pang impormasyon ng plan sa malaking print. Tumawag sa 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

Kung hindi English ang iyong unang wika, makakatulong kami. Tumawag sa 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711). Maaari ka naming bigyan, nang libre, ng impormasyon sa materyal na ito sa iyong wika nang pasalita o nang pasulat, access sa mga serbisyo ng interpreter, at matutulungang sagutin ang mga tanong sa iyong wika. Para sa tulong sa pagpili ng pangunahing provider ng pangangalaga at pag-enroll sa isang plan na pangkalusugan, tumawag sa 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 o RelayNC.com).

ગુજરાતી (Gujarati)

સહાયક સહાય અને દુભાષિયા સેવાઓ

તમે મોટી પ્રિન્ટમાં આ સામગ્રી અને અન્ય પ્લાનની માહિતી સહિત મફત સહાયક સહાય અને સેવાઓની વિનંતી કરી શકો છો.  1-800-962-9003 (TTY/TDD 711) પર કૉલ કરો

જો અંગ્રેજી તમારી પ્રથમ ભાષા ન હોય, તો અમે મદદ કરી શકીએ છીએ 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).પર કૉલ કરો તમારી ભાષામાં મૌખિક રીતે અથવા લેખિતમાં તમને આ સામગ્રીની માહિતી અમે વિના મૂલ્યે આપી શકીએ છીએ, દુભાષિયા સેવાઓની સુલભતા આપી શકીએ છીએ અને તમારી ભાષામાં તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં અમે સહાયતા કરી શકીએ છીએ. પ્રાથમિક સંભાળ પ્રદાતા પસંદ કરવામાં અને આરોગ્ય યોજનામાં નોંધણી કરવામાં મદદ માટે, 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 અથવા RelayNC.com). પર કૉલ કરો.

Mon-Khmer (Khmer – Cambodian)

សម្ភារៈជំនួយ និងសេវាអ្នកបកប្រែ

អ្នកអាចស្នើសុំសម្ភារៈនិងសេវាជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃ រួមទាំងព័ត៌មានអំពីសម្ភារៈនេះ និងព័ត៌មានអំពីផែនការ ផ្សេងទៀតនៅជាអក្សរពុម្ពធំ។ ហៅទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

ប្រសិនបើភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាទីមួយរបស់អ្នក យើងអាចជួយអ្នកបាន។ ហៅទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

យើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃនូវព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះជាភាសារបស់អ្នក ដោយផ្ទាល់មាត់ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទទួលបានសេវាអ្នកបកប្រែ និងអាចជួយឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកជាភាសារបស់អ្នក ។ សម្រាប់ជំនួយក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំបឋម និងក្នុងការចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងសុខភាព សូមទូរសព្ទទៅលេខ1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 RelayNC.com) ។

Deutsch (German)

Hilfsmittel und Dolmetscherdienste

Sie können kostenlose Hilfsmittel und Services anfordern, darunter diese Unterlagen und andere Versicherungsinformationen in Großdruck. Rufen Sie uns an unter 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

Sollte Englisch nicht Ihre Muttersprache sein, können wir Ihnen behilflich sein. Rufen Sie uns an unter 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711). Wir können Ihnen die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen kostenlos mündlich oder schriftlich in Ihrer Sprache zur Verfügung stellen, Ihnen einen Dolmetscherdienst vermitteln und Ihre Fragen in Ihrer Sprache beantworten. Unterstützung bei der Auswahl eines medizinischen Erstversorgers und bei der Anmeldung zu einer Krankenversicherung erhalten Sie unter 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 oder RelayNC.com).

हिंदी (Hindi)

अतिरिक्त सहायता और दुभाषिया सेवाएं

आप इस सामग्री और अन्य योजना की जानकारी बड़े प्रिंट में दिए जाने सहित मुफ्त अतिरिक्त सहायता और सेवाओं का अनुरोध कर सकते हैं। 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711) पर कॉल करें।

अगर अंग्रेजी आपकी पहली भाषा नहीं है, तो हम मदद कर सकते हैं। 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711) पर कॉल करें। हम आपको मुफ्त में इस सामग्री की जानकारी आपकी भाषा में जबानी या लिखित रूप में  दे सकते हैं, दुभाषिया सेवाओं तक पहुंच दे सकते हैं और आपकी भाषा में आपके सवालों के जवाब देने में मदद कर सकते हैं। प्राथमिक देखभाल प्रदाता चुनने और स्वास्थ्य योजना में नामांकन करने में मदद के लिए, 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 या RelayNC.com) पर कॉल करें।

ພາສາລາວ (Lao (Laotian))

ການຊ່ວຍເຫຼືອເສີມ ແລະ ການບໍລິການນາຍແປພາສາ

ທ່ານສາມາດຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອເສີມ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆໄດ້ແບບຟຣີ, ລວມທັງເອກະສານນີ້ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆຂອງແຜນ ເປັນຕົວພິມໃຫຍ່.  ໂທຫາເບີ 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711).

ຖ້າພາສາແມ່ຂອງທ່ານ ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ໂທຫາເບີ 1-800-962-9003 (TTY/TDD 711). ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນີ້   ເປັນພາສາຂອງທ່ານທາງປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນ,   ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການນາຍແປພາສາ ໃຫ້ແກ່ທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຫຍັງ ແລະ   ສາມາດຊ່ວຍຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານເປັນພາສາຂອງທ່ານ.  ສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເລືອກແພດປະຈຳ ແລະ ການລົງທະບຽນໃນແຜນປະກັນສຸຂະພາບ, ກະລຸນາໂທຫາເບີ 1-833-870-5500 (TTY/TDD: 711 ຫຼື RelayNC.com).

日本語 (Japanese)

補助具・通訳サービス

この資料やその他の計画情報を大きな文字で表示するなど、無料の補助支援やサービスを要請することができます。1-800-962-9003 (TTY/TDD 711) に電話してください。

英語が母国語でない方はご相談ください。1-800-962-9003 (TTY/TDD 711) に電話してください。この資料に記載されている情報を、お客様の言語で口頭または書面にて無料でお伝えするとともに、通訳サービスへのアクセスを提供し、お客様のご質問にもお客様の言語でお答えします。かかりつけ医の選択や健康保険プランへの登録については、1-833-870-5500(TTY/TDD: 711 またはRelayNC.com)にお問い合わせください。